Odpady komunalne i nie tylko- rodzaje i podział odpadów

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:

  • gospodarstwa domowe;
  • obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej” i inne).

Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych w bardzo dużym stopniu zależą od miejsca ich powstawania, a w tym przede wszystkim od zamożności społeczności lokalnej. Ilość odpadów komunalnych zebranych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, bardzo wyraźnie zależy od kondycji ekonomicznej poszczególnych regionów kraju.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwowano ustabilizowanie się ilości zbieranych odpadów na poziomie 10 mln Mg, co może być spowodowane wieloma czynnikami. Z jednej strony może to być związane z masową emigracją, kryzysem finansowo-ekonomicznym, niewłaściwymi praktykami gospodarowania odpadami komunalnymi, a z drugiej strony może to być efekt świadomie podejmowanych działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów. Należały do nich zwiększenie opłat za składowanie odpadów, co spowodowało podniesienie opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w konsekwencji bardziej proekologiczne zachowania konsumentów, które były wzmocnione przez edukację ekologiczną.

Rodzaje i podział odpadów:

  • odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
  • opakowania wielomateriałowe - są to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić w sposób ręczny przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych. Opakowania wielomateriałowe to np. kartony do płynnej żywności (np. po sokach, produktach mlecznych itp.), torebki po przyprawach i zupach itp.
  • odpady biodegradowalne – to odpady, są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

 Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:
    - papier i tekturę,
    - odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50% frakcji tekstyliów),
    - odpady z terenów zielonych (np. ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie itp.),
    - odpady kuchenne i ogrodowe (np. resztki żywności, resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach itp.)
    - drewno.

  • odpady zielone – odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów
  • odpady niebezpieczne – odpady, które ze względu na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne cechy stanowią zasadnicze aktualne lub potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub dla żywych organizmów np. zużyte baterie, zużyte akumulatory, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.
  • odpady wielkogabarytowe – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika (stoły, krzesła, sofy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wózki, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.)

    Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: panele, płyty gipsowo-kartonowe, belki, płoty, okna i ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe i spłuczki, grzejniki, rury, rynny, płytki, rolety jak również części samochodowe, zużyte opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  • surowiec – to materiał przeznaczony do dalszej przeróbki, odpad produkcyjny lub zużyty produkt nadający się do ponownego przerobu

 Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały.